Οροι και Προϋποθέσεις

Η πρόσβαση, η περιήγηση ή η χρήση του ιστότοπου με άλλο τρόπο δηλώνει ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία πριν προχωρήσετε.

Χρήση του ιστότοπου:

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, η Dusaxdoll.com σας παραχωρεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης του Δικτυακού Τόπου προβάλλοντάς τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με σκοπό την αγορά προσωπικών αντικείμενα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και όχι για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή χρήση για λογαριασμό τρίτου, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά από την Dusaxdoll.com εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της άδειας που χορηγείται στην παρούσα παράγραφο χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

Εκτός από ό, τι επιτρέπεται στην παραπάνω παράγραφο, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να εκχωρείτε, να προβάλλετε, να πουλάτε, να εκμισθώνετε, να μεταδίδετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να μεταφράζετε, να τροποποιείτε, να αναστέλλετε, να αποσυναρμολογείτε, που επιτρέπεται ρητά από την Dusaxdoll.com γραπτώς. Δεν επιτρέπεται να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου προς όφελος άλλης επιχείρησης εκτός αν το επιτρέπετε ρητά από την Dusaxdoll.com εκ των προτέρων. Η Dusaxdoll.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία, να τερματίσει λογαριασμούς ή / και να ακυρώσει τις παραγγελίες κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εάν η Dusaxdoll.com θεωρεί ότι η συμπεριφορά των πελατών παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Dusaxdoll.com.

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και την ταυτότητα που σας έχει εκχωρηθεί αρχικά, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου είναι εξουσιοδοτημένη από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των επικοινωνιών και μεταδόσεων και όλες οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οικονομικών υποχρεώσεων) που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισης που σας έχει δοθεί. Θα ειδοποιήσετε αμέσως την Dusaxdoll.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή της ταυτότητάς σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή απειλητική παραβίαση της ασφάλειας του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλα μέρη της παρούσας Συμφωνίας ή στον ιστότοπο, οτιδήποτε υποβάλετε ή δημοσιεύσετε στον ιστότοπο ή / και παρέχετε το Dusaxdoll.com, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδέες, τεχνογνωσία, τεχνικές, ερωτήσεις, κριτικές, σχόλια και οι προτάσεις (συλλογικά "Υποβολές") θεωρούνται και θα θεωρηθούν ως μη εμπιστευτικές και μη, και με την υποβολή ή την απόσπαση συμφωνείτε να αποδεσμεύσετε αμετάκλητα την είσοδο και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά (εξαιρουμένων των ηθικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα δημιουργού) Η Dusaxdoll.com χωρίς χρέωση και η Dusaxdoll.com θα έχει το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφή, διανομή, εμφάνιση, δημοσίευση, εκτέλεση, πώληση, εκμίσθωση, μετάδοση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς δικαιώματα, παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη και μεταβιβάσιμη από τέτοιου είδους Υποβολές με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή και να μεταφράζει, να τροποποιεί, να αναστέλλει μηχανισμούς, να αποσυναρμολογεί ή να αποσυμπιέζει τέτοιες Υποβολές. Όλες οι Υποβολές θα γίνουν αυτόματα αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία του Dusaxdoll.com και δεν θα σας επιστραφούν και συμφωνείτε να μην εγείρετε τυχόν διαφωνίες σχετικά με οποιαδήποτε χρήση της συμμετοχής από την Dusaxdoll.com στο μέλλον.

Εσείς εγγυάστε ότι οι υποβολές σας, εν όλω ή εν μέρει, είναι σαφείς και απαλλαγμένες από κάθε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διαφωνίες ή αξιώσεις τρίτων. Η Dusaxdoll.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων από εσάς. Αναλαμβάνετε την υπεράσπιση και αποζημίωση του Χορηγού για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν λόγω της χρήσης των καταχωρήσεων για οποιονδήποτε σκοπό.

Εκτός από τα δικαιώματα που ισχύουν για οποιαδήποτε Υποβολή, όταν δημοσιεύετε σχόλια ή κριτικές στον ιστότοπο, παρέχετε επίσης στην Dusaxdoll.com το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα που υποβάλλετε με οποιαδήποτε επισκόπηση, σχόλιο ή άλλο Περιεχόμενο, εάν υπάρχει, σε σύνδεση με μια τέτοια κριτική, σχόλιο ή άλλο περιεχόμενο. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα των σχολίων, σχολίων και άλλων Περιεχομένων που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο και ότι η χρήση των σχολίων σας, σχολίων ή άλλου περιεχομένου από την Dusaxdoll.com δεν θα παραβιάζει ή παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείτε ότι είστε κάποιος άλλος από εσάς ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο τη Dusaxdoll.com ή τρίτους ως προς την προέλευση των Υποβολών ή του Περιεχομένου. Η Dusaxdoll.com μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται να καταργήσει ή να επεξεργαστεί Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων σχολίων ή σχολίων) για οποιονδήποτε λόγο.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, εικονίδια κουμπιών, ηχητικά κλιπ, λογότυπα, συνθήματα, εμπορικά ονόματα ή λογισμικό λέξεων και άλλα περιεχόμενα στον ιστότοπο της Dusaxdoll.com (συλλογικά "Περιεχόμενο") ανήκει αποκλειστικά στο Dusaxdoll.com ή τους κατάλληλους προμηθευτές περιεχομένου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να προβάλλετε, να δημοσιεύσετε, να πωλήσετε, να εκχωρήσετε άδεια, να εκτελέσετε δημόσια, να διανείμετε ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή να διαθέσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο με τρόπο που δεν επιτρέπεται από το Dusaxdoll.com, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της Dusaxdoll.com. Η χρήση της εξόρυξης δεδομένων, των ρομπότ ή άλλων παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων στο esdoll.com καθώς και η χρήση των εμπορικών σημάτων esdoll.com ή των σημάτων υπηρεσιών σε μετα-ετικέτες απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο μόνο για τα προσωπικά σας στοιχεία και για αγορές και παραγγελίες στον ιστότοπο και για κανέναν άλλο σκοπό. Αν τυχαίνει να συναντάμε κάποιο από τα περιεχόμενα που φιλοξενούνται σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected] Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στη διεύθυνση: +852 53475009 / +852 51314599 7 AM-4PM Beijing τοπική ώρα, ή μέσω ταχυδρομείου στο: 4ο όροφο, Block C, Zhengyi Ηλεκτρονικό Εμπόριο Βιομηχανικό Πάρκο, Minhang District, Σαγκάη, Κίνα. Η συλλογή, η διαρρύθμιση και η συναρμολόγηση όλων των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου (η "Συλλογή") ανήκουν αποκλειστικά στο Dusaxdoll.com. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο ή τη σύνταξη του Dusaxdoll.com με οποιονδήποτε τρόπο που υπονομεύει ή δυσφημεί το Dusaxdoll.com ή με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ή παραβίαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτή την Ιστοσελίδα (το "Λογισμικό") είναι ιδιοκτησία της Dusaxdoll.com ή / και των προμηθευτών του Λογισμικού. Το Περιεχόμενο, η Σύνταξη και το Λογισμικό προστατεύονται με νόμους περί κρατικών, εθνικών και διεθνών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς παραχωρηθεί παραχωρούνται από την Dusaxdoll.com. Οι παραβάτες θα διωχθούν στο πλήρες νόμο.

Η Dusaxdoll.com αναγνωρίζει και σέβεται όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε χρήση τηλεόρασης, κινηματογράφου, μουσικής, κινηματογραφικού φεστιβάλ ή άλλων ονομάτων ή τίτλων δεν έχει καμία σχέση με το Dusaxdoll.com και είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων. Τα φορέματά μας είναι εμπνευσμένα από το στιλ διασημοτήτων και είναι οι αναψυχές μας για αντικείμενα που φοριούνται από τις προσωπικότητες στις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές και το κόκκινο χαλί, ωστόσο δεν είναι εξουσιοδοτημένοι, επικυρωμένοι ή συνδεδεμένοι με αυτές τις εκπομπές με οποιονδήποτε τρόπο και δεν νοούνται ως παραβιάσεις των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων ή των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας

Είναι η πολιτική της Dusaxdoll.com να αναλάβει τη δέουσα δράση όταν είναι απαραίτητο για την τήρηση και αναγνώριση όλων των σχετικών Κρατικών, Ομοσπονδιακών και Διεθνών νόμων σε σχέση με υλικό το οποίο ισχυρίζεται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και όλους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας . Εάν είστε κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι η Dusaxdoll.com πωλεί, προσφέρει προς πώληση ή κάνει διαθέσιμα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, τότε στείλτε τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύνολό τους στο [email protected]

Απαιτούνται πληροφορίες

  1. Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη αποκλειστικού που φέρεται ότι παραβιάζεται.
  2. Περιγραφή του έργου ή υλικού που φέρεται να παραβιάζει
  3. Περιγραφή του τόπου στο οποίο βρίσκεται το υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει τη διεύθυνση URL του ιστότοπου (προϊόντα).
  4. Πληροφορίες επαρκώς επαρκείς για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση του υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο ιδιοκτήτη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
  6. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζονται ότι παραβιάζονται από τον ιστότοπο (π.χ. "πνευματικά δικαιώματα XYZ", "εμπορικό σήμα ABC, αρ. Μητρώου 123456, καταχωρημένο 1/1/04" κ.λπ.). και
  7. Δήλωση από εσάς ότι οι παραπάνω πληροφορίες και ειδοποιήσεις είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου του οποίου το αποκλειστικό δικαίωμα φέρεται να παραβιάζεται.

Τερματισμός και αποτέλεσμα της τερματισμού

Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή δίκαιες θεραπείες, η Dusaxdoll.com μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, να τερματίσει αμέσως τη Συμφωνία ή να ανακαλέσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματά σας που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Με κάθε λήξη της παρούσας Συμφωνίας, θα παύσετε αμέσως κάθε πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου και το Dusaxdoll.com, εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή δίκαια ένδικα μέσα, θα ανακαλέσει αμέσως όλους τους κωδικούς πρόσβασης και την ταυτότητα λογαριασμού που σας έχει εκδοθεί και να αποκλείσετε την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε λύση της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υποχρεώσεων πληρωμής) των μερών που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας.

Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους τυποποιημένους όρους πώλησης που διέπουν το ίδιο για κάθε προϊόν σε αυτόν τον ιστότοπο, αυτός ο ιστότοπος, τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση σε αυτόν και οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτού παρέχονται από τη Dusaxdoll.com σε βάση "όπως είναι" . Η Dusaxdoll.com δεν προβαίνει σε καμία παρουσίαση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη λειτουργία του ιστότοπου ή των πληροφοριών, του περιεχομένου, των υλικών ή των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται εδώ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Η Dusaxdoll.com αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, τίτλο, ήσυχη απόλαυση, ακρίβεια δεδομένων και ολοκλήρωση του συστήματος. αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες, λάθη ή τυπογραφικά λάθη. Το Dusaxdoll.com δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο θα είναι διακεκομμένο ή χωρίς σφάλματα. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Dusaxdoll.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έμμεσων παρεπόμενων, τιμωρητικών, παραδειγματικών, ειδικών ή επακόλουθων ζημιών. στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η συνολική ευθύνη του Dusaxdoll.com έναντι εσάς για οποιεσδήποτε ζημίες (ανεξαρτήτως της βάσης της ενέργειας) δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τελών που πράγματι έχετε καταβάλει στην Dusaxdoll.com κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου μήνα πριν από την πράξη που φέρεται ότι προκάλεσε την ευθύνη του Dusaxdoll.com.

Παραγγελία Αποδοχής

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες εντολές που δεν μπορούμε να δεχτούμε και πρέπει να ακυρώσουμε. Η Dusaxdoll.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Ορισμένες καταστάσεις που ενδέχεται να καταλήξουν σε ακύρωση της παραγγελίας σας περιλαμβάνουν περιορισμούς για τις διαθέσιμες ποσότητες αγοράς, ανακρίβειες ή σφάλματα στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις τιμές ή προβλήματα που εντοπίστηκαν από την υπηρεσία αποπληρωμής πιστώσεων και απάτης. Μπορούμε επίσης να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτείτε οποιαδήποτε παραγγελία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν ακυρωθεί ολόκληρο ή μέρος της παραγγελίας σας ή εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Μεταφορά τίτλου

Ο τίτλος στα προϊόντα της παραγγελίας σας θα μεταφερθεί σε εσάς όταν τα προϊόντα εγκαταλείψουν την αποθήκη μας και παραδίδονται στον μεταφορέα για αποστολή σε μια διεύθυνση που έχετε ορίσει στη σειρά. Όλες οι ευθύνες και οι κίνδυνοι για τα προϊόντα θα μεταφερθούν επίσης σε εσάς την εποχή εκείνη. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας σε αυτόν τον ιστότοπο, εξουσιοδοτείτε τη DUSAXDOLL LIMITED να εμπλακεί σε υπηρεσίες τρίτων μερών για λογαριασμό σας.

Τυπογραφικά σφάλματα

Παρόλο που η Dusaxdoll.com προσπαθεί να παράσχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές, μπορεί να προκύψουν τιμές ή τυπογραφικά σφάλματα. Το Dusaxdoll.com δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την τιμή ενός αντικειμένου παρά μόνο αφού το παραγγείλετε. Σε περίπτωση που ένα στοιχείο παρατίθεται σε εσφαλμένη τιμή ή με ανακριβείς πληροφορίες λόγω σφάλματος στην τιμολόγηση ή στις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, η Dusaxdoll.com έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθεί ή να ακυρώσει τις παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί για το στοιχείο αυτό. Σε περίπτωση εσφαλμένης τιμολόγησης ενός στοιχείου, η Dusaxdoll.com μπορεί, κατά την κρίση μας, να επικοινωνήσει μαζί σας για οδηγίες ή να ακυρώσει την παραγγελία σας και να σας ειδοποιήσει για την ακύρωση.

Τιμολόγηση σε διαφορετικά νομίσματα

Η τιμολόγηση των προϊόντων που πωλούνται από το Dusaxdoll.com βασίζεται σε στοιχεία που υπολογίζονται σε δολάρια ΗΠΑ (US $). Οι τιμές που εμφανίζονται σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται από δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τιμές μετατροπής. Λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των νομισμάτων, οι τιμές που εμφανίζονται στις ονομαστικές αξίες των ΗΠΑ εκτός της χώρας, εκτός από τη μεμονωμένη σελίδα του προϊόντος, ενδέχεται να μην είναι οι πιο πρόσφατες. Οι περιοχές του Δικτυακού Τόπου όπου νομισματικές αξίες που δεν ανήκουν στις ΗΠΑ μπορεί να είναι ανακριβείς περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διαφημιστικά banners, διαφημιστικές σελίδες και πληροφορίες σχετικά με σελίδες κατηγοριών προϊόντων. Η τιμή που εμφανίζεται σε μια μεμονωμένη σελίδα προϊόντος, ανεξάρτητα από την ονομαστική αξία του νομίσματος, είναι η τρέχουσα τιμή που πρέπει να πληρώσετε στην Dusaxdoll.com, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας.

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι η Dusaxdoll.com δεν ευθύνεται για τη λειτουργία ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου.

Διορθωτικά μέτρα

Συμφωνείτε ότι το ένδικο βοήθημα της Dusaxdoll.com για οποιαδήποτε πραγματική ή απειλητική παραβίαση της παρούσας Σύμβασης θα ήταν ανεπαρκές και ότι η Dusaxdoll.com θα δικαιούται συγκεκριμένη εκτέλεση ή απαλλαγή ή και τα δύο, πέραν των τυχόν ζημιών που μπορεί να προκαλέσει η Dusaxdoll.com με νόμιμα δικαιώματα ανάκτησης, μαζί με εύλογα έξοδα οποιασδήποτε μορφής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικηγόρων.

Κανένα δικαίωμα ή έννομη προστασία του Dusaxdoll.com δεν θα περιλαμβάνει κανένα άλλο νόμιμο ή ισότιμο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της βλάβης της ασφαλιστικής αποζημίωσης, των δικηγόρων και των εξόδων.

Καμία παραίτηση από την Dusaxdoll.com για τα δικαιώματά της ή τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση χορήγησης παρόμοιων, μελλοντικών ή άλλης παραίτησης.